succesvolboekhouden.nl
Gratis Exact boekhouden
De jaarrekeningDe accountantscontrole

Accountant en materieel belang: een onafhankelijke deskundige

Een accountants is een onafhankelijke deskundige die de jaarrekening controleert op juistheid en volledigheid. De accountant controleert de jaarrekening, zodat gebruikers ervan uit kunnen gaan dat deze juist en volledig is. Gebruikers baseren hun beslissingen namelijk grotendeels op de jaarrekening, dus de kans op een onjuiste keuze moet zo klein mogelijk zijn.

Aangezien de directie de jaarrekening opstelt, mag dit orgaan niet zelf de controlerende accountant benoemen. De aandeelhouders hebben het meest belang bij juiste en volledige informatie, dus zij hebben het recht om de accountant opdracht te geven tot het controleren van de jaarrekening. Hierdoor is de accountant onafhankelijk van het bestuur.

De accountant moet controleren of de jaarrekening het vereiste inzicht geeft en aan de wettelijke voorschriften voldoet, of het jaarverslag overeenkomstig de wettelijke voorschriften is opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is en of de overige gegevens zijn toegevoegd.

Accountantsverklaringen

Er zijn een aantal verklaringen die de accountant kan verstrekken. Dit zijn standaardverklaringen die voor iedereen duidelijk zijn. De accountant kan de volgende verklaringen verstrekken:
- Goedkeurende verklaring: de jaarrekening geeft een goed inzicht in het vermogen en het resultaat.
- Verklaring met beperking: de jaarrekening bevat een materiële afwijking of de accountant heeft een post niet kunnen controleren.
- Oordeelonthouding: de accountant heeft de jaarrekening niet kunnen controleren.
- Afkeurende verklaring: de jaarrekening geeft geen goed inzicht in het vermogen en het resultaat.

Daarnaast moet de accountant verslag uitbrengen aan de Raad van Commissarissen over de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.
Goed inzicht of een getrouw beeld betekent dat de cijfers de werkelijkheid op een zodanige wijze weergeven dat externe belanghebbenden hun besluitvorming of oordeelsvorming in voldoende mate kunnen bepalen.

Materieel belang

Accountants hebben een methode ontwikkeld, waardoor zij kunnen bepalen bij welke afwijking er geen goed inzicht meer is. Informatie is van materieel belang indien het weglaten of het onjuist weergeven daarvan de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen, zouden kunnen beïnvloeden. Het materieel belang is een bedrag dat het belang van een afwijking weergeeft. Als de accountant het materieel belang op bijvoorbeeld € 10.000 vaststelt, dan zijn afwijkingen kleiner dan dat bedrag niet belangrijk. Deze afwijkingen hoeven dan niet te worden gecorrigeerd. Indien een afwijking groter is dan het materieel belang, moet deze gecorrigeerd worden in de jaarrekening. Door gebruik te maken van het materieel belang, hoeft de accountant niet alles tot op de euro nauwkeurig te controleren, waardoor hij zijn dure tijd efficiënt kan besteden.

De controlerende accountant wordt vervolgens weer gecontroleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). AFM is onderdeel van het ministerie van Financiën.

Volgende artikel »

Gerelateerde begrippen


Gratis Exact boekhouden
XGratis Exact Online