Vattenfall

Grondslagen voor waardering van balansposten en resultaat

Posten in de jaarrekening moeten gewaardeerd worden volgens de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. De waardering van balansposten en posten in de resultatenrekening moeten gewaardeerd worden volgens een bepaald stelsel. De stelselkeuze moet je als ondernemer vooraf maken.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Wijzigen van de grondslagen voor waardering

  In eerste instantie moet je het gekozen stelsel blijven volgen (stelselmatigheid), zodat de cijfers te vergelijken zijn met voorgaande perioden. In de loop van de tijd kunnen er gegronde redenen ontstaan, waardoor je mag afwijken van het gekozen stelsel.

  In de wet staat dat de reden van de stelselwijziging moet worden vermeld. Ook moet vermeld worden wat de gevolgen van de wijziging zijn voor het vermogen en het resultaat. Dit betekent dat de vergelijkende cijfers van vorige perioden ook aangepast moeten worden aan de waarderingsregels van het nieuwe stelsel.

  Waardering van activa, passiva en het resultaat

  Activa, passiva en het resultaat moeten gewaardeerd worden op kostprijs of actuele waarde (art. 384 lid 1 BW 2). Uitzonderingen op deze regel zijn sommige immateriële vaste activa, voorraden en sommige financiële instrumenten.

  De ondernemer of directeur moet een keuze maken welke waarderingsgrondslag hij gaat gebruiken. Deze keuze moet afhankelijk zijn van het doel van de jaarrekening en de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Hierdoor geeft de jaarrekening een goed beeld van het vermogen en het resultaat, maar ook van de solvabiliteit en liquiditeit van de onderneming. Door dit inzicht in de financiële cijfers kunnen gebruikers een verantwoord oordeel vormen.

  Waarderingsgrondslag: kostprijs of actuele waarde

  Posten in de jaarrekening mogen gewaardeerd worden op kostprijs. Hieronder vallen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

  Ook mogen de posten gewaardeerd worden op actuele waarde. Dit is een erg breed begrip, waaronder vallen; actuele kostprijs/vervangingswaarde, bedrijfswaarde, marktwaarde/reële waarde en opbrengstwaarde.

  Als je kiest voor een waarderingsstelsel op basis van historische kostprijs, moet je ook informatie geven over de actuele waarde van de betreffende post in de jaarrekening. Dit geldt uiteraard alleen als dit vereist is voor een beter inzicht in de cijfers. Het tegenovergestelde is eveneens verplicht; je moet informatie geven over de historische kosten als je kiest om te waarderen op actuele waarde.

  Waarderingsgrondslag: verkrijgingsprijs

  De verkrijgingsprijs van een actief is de prijs waartegen het is verworven, bestaande uit de inkoopprijs en de bijkomende kosten (art. 388 lid 1 BW 2). Deze prijs bevat de kosten die je gemaakt hebt om het product aan te schaffen.

  Waarderingsgrondslag: vervaardigingsprijs

  De vervaardigingsprijs is van toepassing op zelf vervaardigde activa. Deze prijs bevat de kosten die je gemaakt hebt om het product te produceren.

  De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Daartoe mogen ook gerekend worden een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente van de schulden over de periode dat aan de vervaardiging kan worden toegerekend (art. 388 lid 2 BW 2).

  Waarderingsgrondslag: actuele kostprijs / vervangingswaarde

  De actuele verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen (art. 2 BAW).

  Waarderingsgrondslag: bedrijfswaarde

  De bedrijfswaarde is hetzelfde als de indirecte opbrengstwaarde. De bedrijfswaarde is de contante waarde van de aan het actief toe te rekenen geschatte toekomstige kasstromen. Deze kasstromen kunnen worden verkregen met de uitoefening van je onderneming (art. 3 BAW).

  Waarderingsgrondslag: marktwaarde / reële waarde

  De reële waarde is het bedrag waarvoor het actief kan worden verhandeld. Voor een passief geldt dat de reële waarde gelijk is aan het bedrag waarvoor het kan worden afgewikkeld. Hierbij gaat het om handelingen tussen goed geïnformeerde partijen. Deze partijen zijn bereid tot een transactie en zijn onafhankelijk van elkaar (art. 4 BAW).

  Waarderingsgrondslag: opbrengstwaarde

  De opbrengstwaarde is het bedrag waartegen een actief maximaal kan worden verkocht, verminderd met de nog te maken kosten (art. 5 BAW).

  Volgende artikel »

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Grondslagen voor waardering van balansposten en resultaat'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Activa, passiva en het resultaat moeten gewaardeerd worden op kostprijs of actuele waarde. De waarderingsgrondslag is bepalend voor de jaarrekening.


  Over de auteur van 'Grondslagen voor waardering van balansposten en resultaat'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.