Gratis Twinfield

Grondslagen voor waardering van balansposten en resultaat

Posten in de jaarrekening moeten gewaardeerd worden volgens de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. De waardering van balansposten en posten in de resultatenrekening moeten gewaardeerd worden volgens een bepaald stelsel. De stelselkeuze moet je als ondernemer vooraf maken.

Wijzigen van de grondslagen voor waardering

In eerste instantie moet je het gekozen stelsen blijven volgen (stelselmatigheid), zodat de cijfers te vergelijken zijn met voorgaande perioden. In de loop van de tijd kunnen er gegronde redenen ontstaan, waardoor je mag afwijken van het gekozen stelsel.

In de wet staat dat de reden van de stelselwijziging moet worden vermeld. Ook moet vermeld worden wat de gevolgen van de wijziging zijn voor het vermogen en het resultaat. Dit betekent dat de vergelijkende cijfers van vorige perioden ook aangepast moeten worden aan de waarderingsregels van het nieuwe stelsel.

Waardering van activa, passiva en het resultaat

Activa, passiva en het resultaat moeten gewaardeerd worden op kostprijs of actuele waarde (art. 384 lid 1 BW 2). Uitzonderingen op deze regel zijn sommige immateriële vaste activa, voorraden en sommige financiële instrumenten.

De ondernemer of directeur moet een keuze maken welke waarderingsgrondslag hij gaat gebruiken. Deze keuze moet afhankelijk zijn van het doel van de jaarrekening en de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Hierdoor geeft de jaarrekening een goed beeld van het vermogen en het resultaat, maar ook van de solvabiliteit en liquiditeit van de onderneming. Door dit inzicht in de financiële cijfers kunnen gebruikers een verantwoord oordeel vormen.

Waarderingsgrondslag: kostprijs of actuele waarde

Posten in de jaarrekening mogen gewaardeerd worden op kostprijs. Hieronder vallen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Ook mogen de posten gewaardeerd worden op actuele waarde. Dit is een erg breed begrip, waaronder vallen; actuele kostprijs/vervangingswaarde, bedrijfswaarde, marktwaarde/reële waarde en opbrengstwaarde.

Als je kiest voor een waarderingsstelsel op basis van historische kostprijs, moet je ook informatie geven over de actuele waarde van de betreffende post in de jaarrekening. Dit geldt uiteraard alleen als dit vereist is voor een beter inzicht in de cijfers. Het tegenovergestelde is eveneens verplicht; je moet informatie geven over de historische kosten als je kiest om te waarderen op actuele waarde.

Waarderingsgrondslag: verkrijgingsprijs

De verkrijgingsprijs van een actief is de prijs waartegen het is verworven, bestaande uit de inkoopprijs en de bijkomende kosten (art. 388 lid 1 BW 2). Deze prijs bevat de kosten die je gemaakt hebt om het product aan te schaffen.

Waarderingsgrondslag: vervaardigingsprijs

De vervaardigingsprijs is van toepassing op zelf vervaardigde activa. Deze prijs bevat de kosten die je gemaakt hebt om het product te produceren.

De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Daartoe mogen ook gerekend worden een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente van de schulden over de periode dat aan de vervaardiging kan worden toegerekend (art. 388 lid 2 BW 2).

Waarderingsgrondslag: actuele kostprijs / vervangingswaarde

De actuele verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen (art. 2 BAW).

Waarderingsgrondslag: bedrijfswaarde

De bedrijfswaarde is hetzelfde als de indirecte opbrengstwaarde. De bedrijfswaarde is de contante waarde van de aan het actief toe te rekenen geschatte toekomstige kasstromen. Deze kasstromen kunnen worden verkregen met de uitoefening van je onderneming (art. 3 BAW).

Waarderingsgrondslag: marktwaarde / reële waarde

De reële waarde is het bedrag waarvoor het actief kan worden verhandeld. Voor een passief geldt dat de reële waarde gelijk is aan het bedrag waarvoor het kan worden afgewikkeld. Hierbij gaat het om handelingen tussen goed geïnformeerde partijen. Deze partijen zijn bereid tot een transactie en zijn onafhankelijk van elkaar (art. 4 BAW).

Waarderingsgrondslag: opbrengstwaarde

De opbrengstwaarde is het bedrag waartegen een actief maximaal kan worden verkocht, verminderd met de nog te maken kosten (art. 5 BAW).

Volgende artikel »


Deel 'Grondslagen voor waardering van balansposten en resultaat'

Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

Activa, passiva en het resultaat moeten gewaardeerd worden op kostprijs of actuele waarde. De waarderingsgrondslag is bepalend voor de jaarrekening.


Steun deze gratis website over online boekhouden en administratie

Waardeer je de informatie op deze website? Wil je dat deze site over online boekhouden en administratie gratis blijft? Ik, Patrick, ben een gewone burger die dit allemaal vrijwillig doet en kan daarom jouw hulp van harte gebruiken door:

  • het delen van pagina's en nieuws op je social media-accounts.
  • de social media-pagina's van deze website te liken en volgen.
  • een donatie te doen.
  • een boekhoudprogramma gratis te proberen via links en banners van deze website.

Alvast heel erg bedankt!

e-Boekhouden
15 maand gratis
Exact Online
1 maand gratis
Twinfield
1 maand gratis