succesvolboekhouden.nl
Gratis e-Boekhouden
Administratieve organisatieVaste activa

Beschrijving van de administratieve organisatie van vaste activa

Beschrijving van de administratieve organisatie van vaste activa. Vaste activa omvat veel vermogensbeslag en heeft langdurige consequenties. Indeling vast/vlottend: om de uitoefening van de werkzaamheden de onderneming duurzaam te dienen.

Iva: kosten voor oprichtingen uitgifte van aandelen, van onderzoek en ontwikkeling, van verwerving van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom, van goodwill en vooruitbetalingen.
Mva: bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen, in uitvoering en vooruitbetalingen, niet aan productieproces dienstbaar.
Fva: aandelen, certificaten, deelnemingen, vorderingen op groepsmaatschappijen of andere rechtspersonen, overige effecten.
Functies van activa: huisvesting, productiemiddel, kostenspreiding.
Informatiebehoeften: inkoop/investering (besluitvorming, investerings- en financieringsproblematiek), voorraadbeheer (waardebepaling en tarieven), gebruik (planning, capaciteit, efficiency).
Ontstaan: investeringsbeslissing, registratie van basisgegevens, budgettering, levensduur, desinvesteren.
Inschakelen en functioneren in bedrijfsproces: planning en reservering, gebruik en benutting, behaalde prestaties, waardering en afschrijving, tarieven.

Bedrijfsgebouwen en -terreinen:
Inkoop: meerjarenbegroting met investerings- en financieringsbegroting. Zelf bouwen, huren, leasen. Financiële lease: de verschaffer (lessor) is alleen juridisch eigenaar, de lessee is economisch eigenaar. Operationele lease: de lessor is zowel juridisch als economisch eigenaar.
Voorraadbeheer: aanhouden ter belegging (huuropbrengsten overtreffen de kosten) of om de ruimte zo goed mogelijk te benutten.
Gebruik: onroerende zaak, inrichting en services (onderhoud, schoonmaak, logistiek, beveiliging) voldoen aan de eisen.
Informatiesystemen: vaststellen aanwezigheid (identificatie, kadastrale gegevens, afschrijvingstermijn, leasecontracten, leveranciers), vaststellen gebruik (gebruiksmeting, doorbelasting, klachten/storingen, onderhoud), bewaking van kosten (budget, afschrijvingen, onderhoud, reparatie, assurantie, huur, lease, rente).

Machines, installaties en inventaris
Inkoop: op basis van een investeringsbeslissing. De begroting dient met de werkelijkheid vergeleken te worden.
Voorraadbeheer: economische levensduur die verouderd is als de contante waarde van de productieopbrengsten minus kosten negatief wordt.
Benutting: bewaking van de efficiency van de exploitatie: zo doelmatig mogelijk gebruik maken van de beschikbare apparatuur en zo vlot mogelijke doorstroming van de uit te voeren werkzaamheden. De ontwikkeling van gebruik, prestatie en kosten dient gevolgd te worden (productieve uren, storingen, onderhoud, reparatie, leegloopuren).
Informatiesystemen: vaststelling aanwezigheid (identificatie, eigendom of huur/lease, brondocumenten, leverancier, locatie, datum van ingebruikneming of buitengebruikstelling), waardering (aankoopdatum, aanschafwaarde, actuele waarde, herwaardering, inhaalafschrijvingen, economische en technische levensduur, residuwaarde, afschrijvingsmethode en -bedrag), afschrijvingen en machineuurtarieven, vaststelling van tarieven (periodekosten, vast en variabel kostenbestanddeel, standaardopslag, toerekening aan afdelingen), bewaking van kosten (budget, onderhoud, reparatie, assurantie, huur, lease, rente).

Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Inkoop: kosten van personeel, laboratoria en proefopstellingen, patenten. Life cycle costing: er wordt naar de gehele levensduur van het actief gekeken. R&D wordt geadministreerd in een projectenadministratie.
Beheersing: onderscheid in stadia: conceptfase (ideeën), prototypefase (schaalmodellen), productierijpfase (vrijgave voor productie), evaluatiefase. Per fase dienen de gebudgetteerde resultaten met de werkelijkheid vergeleken te worden.
Benutting: toekomstige resultaten bepalen de afschrijving, waardoor er extra kan worden afgeschreven.

Informatiesystemen: aantal lopende en geplande projecten, doelstelling, looptijd en mislukkingsrisico, budget en werkelijke kosten, ratio’s, wijze van financiering, afschrijving, waardering, spreiding over de fasen.

Volgende artikel »


Gratis e-Boekhouden
XGratis Exact Online