Amazon

Nihilwaarderingen in de wkr: voorzieningen voor privé

Naast de hoofdregel met betrekking tot de waarde van de verstrekkingen, is er in artikel 13, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 een delegatiebepaling opgenomen op grond waarvan de waarde op een lager bedrag kan worden gesteld dan de waarde in het economische verkeer.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Het gaat om de waarde van voorzieningen die de werkgever ter beschikking stelt aan de werknemer om de werkzaamheden te kunnen uitoefenen, maar waarvan de werknemer ook voor privédoeleinden gebruik kan maken.

  Nihilwaarderingen zijn ontstaan om geen onwenselijke waarderingsregels op te hoeven nemen voor voorzieningen met een (vaak beperkt) privévoordeel. De verstrekking moet in redelijkheid gedaan worden, waardoor buitensporige kosten niet op nihil gewaardeerd mogen worden. Dergelijke buitensporige kosten worden als beloningsbestanddeel gezien en gewaardeerd tegen de waarde in het economische verkeer.

  Voorwaarde voor een lagere waardering is dat het gaat om een verstrekking gerelateerd aan de werkplek. Daarnaast wordt het zakelijk gebruik als eis gesteld bij verstrekkingen die ook buiten de werkplek gebruikt of verbruikt kunnen worden. De werkgever staat in dat geval gebruik van de voorziening toe, zoals de mogelijkheid om op de werkplek mede voor privédoeleinden te internetten of te telefoneren. Ook het in bruikleen geven van voorzieningen valt hieronder, zoals de computer die bij beëindiging van de dienstbetrekking weer ingeleverd moet worden. Verbruik heeft een eenmalig karakter, zoals consumpties op de werkplek. Voldoet het gebruik of verbruik niet aan de gestelde voorwaarden, dan wordt het voordeel gewaardeerd volgens de hoofdregel en als eindheffingsbestanddeel aangemerkt.

  Het eigendom van de voorzieningen blijft bij de werkgever. De werkgever stelt de voorzieningen enkel ter beschikking aan zijn werknemers. Indien de werkgever de voorziening verstrekt aan zijn werknemer, waarbij de eigendom overgaat, dan geldt geen nihilwaardering. Een dergelijke verstrekking wordt als eindheffingsbestanddeel aangemerkt.

  Een ter beschikking gestelde voorziening op de werkplek wordt op nihil gewaardeerd, indien de werkgever deze voorzieningen geheel en naar eigen inzicht inricht en bepaald. Indien de werkgever zijn werknemer de voorzieningen laat bepalen en hem daarvoor een vergoeding betaalt, dan is deze vergoeding een eindheffingsbestanddeel die ten laste van de forfaitaire ruimte komt. Het verschil tussen de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen op de werkplek vloeit voort uit het feit dat de forfaitaire ruimte bedoelt is voor voorzieningen waar de privévoorkeur van de werknemer sterk is en de rol van de werkgever beperkt. Voorzieningen die door de werkgever zijn bepaald, behoren volgens maatschappelijke opvattingen niet tot het loon.

  De waarde van volgende voorzieningen, die geheel of gedeeltelijk gebruikt of verbruikt worden op een werkplek, wordt gesteld op nihil:

  • Voorzieningen waarvan het niet gebruikelijk is deze elders te gebruiken of verbruiken;
  • Ter beschikking gestelde kleding;
  • Consumpties die geen deel uitmaken van een maaltijd;
  • Huisvesting en inwoning;
  • Een ter beschikking gestelde openbaarvervoerkaart of voordeelurenkaart;
  • Rente van personeelsleningen.

  Voorzieningen die niet elders gebruikt of verbruikt worden

  De waarde van deze voordelen wordt gesteld op nihil, omdat deze voordelen naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordelen worden ervaren, ook al maakt de werknemer er soms ook voor privédoeleinden gebruik van. Het gaat hierbij om voorzieningen zoals de koffie-, thee- en frisdrankautomaat, planten op werkkamers, toiletverstrekkingen, vakliteratuur, computerapparatuur, kopieer- en printapparatuur, telefonie of koffieautomaat. Ook het gebruik van een fitnessruimte, fietsenstalling of parkeergelegenheid op het terrein van de werkgever vallen hieronder. Tot slot vallen ter beschikking gestelde materialen, gereedschappen en hulpmiddelen die op de werkplek gebruikt worden onder een dergelijke voorziening, voor zover het gebruikelijk is deze daar na afloop van de werktijd achter te laten. Hierbij valt te denken aan schrijfmiddelen, papier en dergelijke kantoorartikelen.

  Ter beschikking gestelde kleding

  De waarde van ter beschikking gestelde kleding die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (>90%) geschikt is om tijdens de vervulling van de dienstbetrekking te worden gedragen, per kledingstuk is voorzien van een of meer duidelijk zichtbare, aan de werkgever gebonden beeldmerken met een oppervlakte van tezamen ten minste 70 cm², of achterblijft op de werkplek, wordt gesteld op nihil. Hierbij valt te denken aan het uniform van de politieagent, brandweerman, piloot, militair en stewardess, maar ook de kleding van een horecamedewerker, schort van de slager en de werkjas van de bouwvakker. Het gaat dus niet om kleding die ook buiten werktijd gedragen kan worden, zoals sportkleding. Reinigingskosten van de kleding volgen de betreffende kleding. Dit betekent dat wanneer de waarde van de kleding op nihil wordt gewaardeerd, de reinigingskosten van deze kleding ook op nihil worden gewaardeerd. Het reinigen mag niet door de werknemer thuis geschieden, want de kleding moet door de werknemer op de werkplek achtergelaten worden.

  Consumpties die geen deel uitmaken van een maaltijd

  Het gaat hierbij om kleine versnaperingen, zoals koffie, thee, snacks, soep, gebak bij een verjaardag of een drankje aan het einde van de week. Maaltijden die dagelijks gratis verstrekt worden, worden wel als beloningsvoordeel ervaren. Ook consumpties buiten de werkplek vallen buiten deze bepaling.

  Huisvesting en inwoning

  Huisvesting en inwoning, met inbegrip van het genot van energie, water en bewassing, ter vervulling van de dienstbetrekking, indien de werknemer niet op de werkplek woont en zich redelijkerwijs niet aan deze voorziening kan onttrekken.

  Een ter beschikking gestelde openbaarvervoerkaart of voordeelurenkaart

  De waarde van het genot van een in het kader van de dienstbetrekking ter beschikking gestelde openbaarvervoerkaart of voordeelurenkaart, wordt gesteld op nihil. Het gaat om kaarten die moeten worden ingeleverd bij een wijziging van omstandigheden, zoals het wijzigen van het reistraject of als de wijze van reizen wijzigt door het ter beschikking stellen van een auto. De waarde van een dergelijke kaart wordt gesteld op nihil, indien aannemelijk is dat deze kaart mede dient voor zakelijke reizen, waaronder woon-werkverkeer. Het gaat niet om door de werkgever vergoedde kaarten.

  Rente van personeelsleningen

  Rente behoort tot het loon voor zover de verschuldigde rente minder bedraagt dan de rente die in het economische verkeer verschuldigd zou zijn. De waarde van het rentevoordeel van een door de werkgever dan wel een met de werkgever verbonden vennootschap aan de werknemer verstrekte geldlening wordt gesteld op nihil. Het moet hierbij gaan om rentevoordeel dat, indien deze niet op nihil zou worden gewaardeerd, als aftrekbare kosten van de eigen woning in aanmerking genomen zou kunnen worden. Ook het rentevoordeel van een lening ter zake van de aanschaf van een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter valt hieronder.

  Nihilwaarderingen in online boekhoudprogramma's

  In online boekhoudprogramma's zijn de kosten die voor de WKR op nihil mogen worden gewaardeerd eenvoudig te verwerken. Je kan de waarde van voorzieningen die de werkgever ter beschikking stelt aan de werknemer om de werkzaamheden te kunnen uitoefenen op een afzonderlijke grootboekrekening boeken, waarmee je de betreffende kosten inzichtelijk maakt.

  Volgende artikel »

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Nihilwaarderingen in de wkr: voorzieningen voor privé'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Nihilwaarderingen in de wkr: waarde van voorzieningen die de werkgever ter beschikking stelt, maar waarvan de werknemer ook privévoordeel heeft.


  Over de auteur van 'Nihilwaarderingen in de wkr: voorzieningen voor privé'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.