succesvolboekhouden.nl
Gratis Exact boekhouden
WerkkostenregelingLoonbegrip in de werkkostenregeling

Loonbegrip in de werkkostenregeling: definitie van loon (2020)

De definitie van loon is als volgt: loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking. Hierdoor vallen alle voordelen die een werknemer geniet uit de dienstbetrekking onder het loonbegrip.

Het tweede deel van deze zin is met de introductie van de werkkostenregeling toegevoegd. Het was namelijk niet vanzelfsprekend dat vergoedingen of verstrekkingen tot het loon behoorden. Naar algemene maatschappelijke opvattingen is bedrijfsfitness op de werkplek bijvoorbeeld geen beloningsvoordeel. Toch behoort een voordeel, dat niet als beloning wordt ervaren, in beginsel tot het loon, omdat het redelijkerwijs kan worden toegerekend aan de dienstbetrekking (oorzakelijkverbandcriterium). Er moet echter wel sprake zijn van een voordeel die de draagkracht van de werknemer verhoogt (voordeelcriterium). Voorzieningen zonder voordeel voor de werknemer vormen geen loon en blijven onbelast.

Dit betekent echter niet dat al hetgeen de werknemer van de werkgever krijgt als loon gezien wordt. Er moet een voldoende oorzakelijk verband zijn tussen het voordeel en de dienstbetrekking. Tussen de werkgever en werknemer kan namelijk ook een andere, persoonlijke relatie zijn, waaruit een voordeel kan komen. Hierbij valt te denken aan voordelen uit wellevendheid, sympathie en dergelijke. Voorbeelden hiervan zijn een rouwkrans van de werkgever of een fruitmand aan een zieke werknemer. Deze voordelen vallen buiten het loonbegrip en kunnen dus onbelast vergoed of verstrekt worden. De Belastingdienst neemt aan dat geen sprake is van loon als een werkgever zijn werknemer iets geeft in situaties waarin ook anderen dat plegen te doen bij de betreffende gelegenheid. Daarbij mag het niet gaan om geld of waardebonnen en de factuurwaarde (inclusief omzetbelasting) mag niet hoger zijn dan € 25.

Volgende artikel »

Gratis e-Boekhouden
XGratis e-Boekhouden