succesvolboekhouden.nl
Gratis e-Boekhouden
WerkkostenregelingForfaitaire ruimte in de wkrLoonsom forfaitaire ruimte wkr

Loonsom in de wkr: 1,2% van de totale loonsom per jaar (2019)

De hoogte van het forfait is afhankelijk gemaakt van de totale loonsom per kalenderjaar van de werkgever. In de praktijk is dit het totaal van kolom veertien van de loonstaat. Hierdoor kan een directe aansluiting worden gemaakt tussen de financiële administratie en de loonadministratie.

De forfaitaire ruimte zal per werkgever verschillen. Het voordeel hiervan is dat het forfait aansluit bij het verschil in werknemersaantallen per onderneming. Het forfaitaire systeem houdt echter geen rekening met het feit dat in bepaalde sectoren in het algemeen meer aan werknemers wordt vergoed en verstrekt dan in andere sectoren. Ook kunnen ondernemingen met hoogbetaalde werknemers in absolute bedragen meer vrij vergoeden en verstrekken dan ondernemingen met laagbetaalde werknemers. Dit verschil is gerechtvaardigd, doordat volgens de Belastingdienst relatief meer aan hoogbetaalde werknemers wordt verstrekt en vergoed vanwege hun kostenpatroon, dan aan laagbetaalde werknemers.

Ook binnen een onderneming zullen verschillen bestaan tussen groepen werknemers. Aan de ene groep zal meer vergoed en verstrekt worden dan aan de andere groep. Dit verschil wordt opgevangen door het forfait te stellen op de totale loonsom van de gehele onderneming. Het tekort aan forfaitaire ruimte bij de ene groep wordt dan gecompenseerd door een overschot aan ruimte bij de andere groep.

Ook houdt het forfaitaire systeem geen rekening met het verschil in de hoogte van vergoedingen en verstrekkingen tussen de verschillende kalenderjaren. Zo kan een 10-jarig jubileum van een onderneming in dat kalenderjaar leiden tot een enorme overschrijding van de forfaitaire ruimte, terwijl in de andere jaren de ruimte deels onbenut blijft. Omwille van de uitvoerbaarheid en handhaving is aangesloten bij de loonsom en eindheffingsbestanddelen van een kalenderjaar. Een werkgever kan dus geen forfaitaire ruimte reserveren of een kostenpost afschrijven over meerdere jaren.

Loon uit vroegere dienstbetrekking wordt buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de forfaitaire ruimte, indien de inhoudingsplichtige in meer dan bijkomstige mate (>10% van de totale loonsom) loon uit vroegere dienstbetrekking verstrekt. Het rekenen van loon uit vroegere arbeid tot de grondslag ter berekening van de vrije ruimte zou met name de actieve werknemers onbedoeld bevoordelen.

Volgende artikel »


Gratis Exact boekhouden
XGratis e-Boekhouden