succesvolboekhouden.nl
Gratis e-Boekhouden
WerkkostenregelingWaarde van de verstrekking in de wkr

Waarde van verstrekkingen in de wkr: waarde economische verkeer (2020)

Verstrekkingen zijn niet in geld genoten loon, ofwel loon in natura. Omdat verstrekkingen toch tegen een bepaalde waarde in de loonadministratie moeten worden opgenomen, zijn er waarderingsregels. Als hoofdregel voor waardering van verstrekkingen geldt de waarde in het economische verkeer.

Ingeval door een derde een bedrag aan de werkgever in rekening wordt gebracht, wordt het door de derde in rekening gebrachte bedrag in aanmerking genomen (factuurbedrag). Een derde is in dit geval niet een verbonden vennootschap. Het factuurbedrag is het bedrag inclusief omzetbelasting. Er wordt niet uitgegaan van de besparingswaarde voor de werknemer, omdat de werkgever in het algemeen de belastinglast draagt. Vergoedingen en verstrekkingen hoeven niet meer per individuele werknemer bijgehouden te worden. De bepaling van de besparingswaarde bracht veel discussie te weeg, die hiermee verleden tijd is. Het voordeel van de factuurwaarde is dat er directe aansluiting is tussen de financiële administratie en de loonadministratie. Vergoedingen en verstrekkingen kunnen namelijk rechtstreeks op de kostenrekeningen geboekt worden, waarop alle forfaitaire kosten behoren te staan. Daarbij is er in de wetgeving geen rekening gehouden met het feit dat kosten meestal exclusief omzetbelasting geboekt worden, terwijl het factuurbedrag inclusief omzetbelasting in aanmerking genomen moet worden. Bij het berekenen van het bedrag dat in de forfaitaire ruimte moet worden ingeboekt, kan de werkgever met de Belastingdienst afspreken dat hij de gemiddelde omzetbelastingdruk over de verschillende voorzieningen uit de forfaitaire ruimte in aanmerking neemt.

Er is geen inkoopfactuur aanwezig voor goederen uit de eigen onderneming van de werkgever, dus ook geen factuurwaarde. Voor verstrekking van goederen uit eigen onderneming wordt uitgegaan van de verkoopprijs die aan een onafhankelijke derde in rekening wordt gebracht. Het moet daarbij gaan om een prijs die in voor het overige overeenkomstige omstandigheden voor een derde geldt.

De waarde wordt verminderd met de eigen bijdragen van de werknemers, maar niet verder dan tot nihil. De eigen bijdragen hoeven niet per individuele werknemer bijgehouden te worden, maar mogen als totaalbedrag in mindering worden gebracht op het betreffende eindheffingsbestanddeel. Deze benadering op werkgeversniveau in plaats van op werknemersniveau is een uitvloeisel van de in de tussenevaluatie gesignaleerde knelpunten.

Volgende artikel »

Gratis e-Boekhouden
XGratis e-Boekhouden