Concernregeling: ondernemingen zijn één inhoudingsplichtige

De forfaitaire ruimte wordt per inhoudingsplichtige bepaald. Dit systeem kan nadelig zijn voor een groepsconcern met meerdere inhoudingsplichtigen. De ene inhoudingsplichtige zou een tekort aan forfaitaire ruimte kunnen hebben, terwijl de andere inhoudingsplichtige een overschot heeft. Onderling verrekenen van de forfaitaire ruimte binnen een concern was tot 1 januari 2015 niet toegestaan.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Daarnaast komt het voor dat werknemers van verschillende concernonderdelen veel met elkaar samenwerken. Voorzieningen worden gezamenlijk vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld. In de loonadministratie moet dan bijgehouden worden welke werknemer in welke mate gebruik maakt van de voorziening, zodat het voordeel aan het betreffende inhoudingsplichtige concernonderdeel toegewezen kan worden. Een dergelijke administratie op werknemersniveau is echter niet de bedoeling van de werkkostenregeling.

  Introductie van de concernregeling

  Om aan de hiervoor genoemde nadelen tegemoet te komen is per 1 januari 2015 een concernregeling geïntroduceerd. De verschuldigde belasting mag worden bepaald alsof alle gezamenlijk in concernverband opererende inhoudingsplichtigen één inhoudingsplichtige zijn.  Hierdoor is onderling verrekenen binnen een concern toegestaan.

  Het concern kan op het moment van afrekenen kiezen om de concernregeling al dan niet toe te passen. Het is onduidelijk welke inhoudingsplichtige het verzoek moet doen en wat de inhoud daarvan moet zijn. Als er voor de regeling wordt gekozen, moeten alle kwalificerende inhoudingsplichtigen hier verplicht aan deelnemen. Deze verplichte deelname wordt niet wenselijk geacht.

  Inhoudingsplichtige bij de concernregeling

  De belasting wordt aangegeven en afgedragen door de inhoudingsplichtige met het grootste bedrag aan loon. Alle betrokken concernonderdelen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele door het concern verschuldigde belasting in het kader van de werkkostenregeling. De verschuldigde belasting betreft dus alleen de verschuldigde eindheffing in geval van overschrijding van de forfaitaire ruimte.

  Er moet bij de moedermaatschappij het gehele kalenderjaar sprake zijn van vrijwel volledige juridisch en economisch eigendom (>95%) van de (klein)dochtermaatschappijen. De stemrechtverdeling is niet van belang. Deze voorwaarde gaat voorbij aan het feit dat er ook groepen inhoudingsplichtigen zijn die geen in aandelen verdeeld kapitaal hebben (stichtingen zijn wel opgenomen in de wet). Er mag geen rekening gehouden worden met in het kalenderjaar toe- of uittredende concernonderdelen. In geval van een juridische fusie, waarbij twee of meer rechtspersonen opgaan in één nieuwe rechtspersoon, is het dus niet mogelijk om voor de betreffende concernonderdelen de concernregeling toe te passen.

  Eenvoudige benadering van een concerndefinitie

  Door de eenvoudige benadering van een concerndefinitie is een beschikking van de Belastingdienst niet noodzakelijk en is voor de inhoudingsplichtige snel duidelijk of hij voldoet aan de voorwaarden. Het nadeel hiervan is dat de inhoudingsplichtigen geen zekerheid vooraf hebben, terwijl dit gezien de mogelijke hoofdelijke aansprakelijkheid wel wenselijk is. Bij twijfel over de juiste toepassing van de concernregeling kan overleg worden gevraagd met de Belastingdienst. De Belastingdienst kan uitsluitsel bieden over de concernonderdelen die voldoen aan de voorwaarden om deel te nemen.

  Iedere inhoudingsplichtige, die samen met andere inhoudingsplichtigen als één inhoudingsplichtige wordt beschouwd, moet een aantal gegevens in zijn administratie vastleggen. Ten eerste moet hij vastleggen het door hem verstrekte loon in het kalenderjaar waarover belasting is geheven van die werknemers. Dit is dus niet het eindheffingsloon. Daarnaast moet hij de door hem aangewezen eindheffingsbestanddelen vastleggen, waarvoor geen gerichte vrijstelling geldt. Ook moet hij van de andere inhoudingsplichtigen de naam en het loonheffingennummer  vastleggen, naast dezelfde door hem vast te leggen gegevens. Verder moet hij de berekening van de gezamenlijk verschuldigde belasting vastleggen. Tot slot moet hij de naam en het loonheffingennummer van de inhoudingsplichtige die de belasting heeft aangegeven en afgedragen vastleggen.

  Indien een concern gebruik maakt van subnummers per onderneming, ontstaat er een vorm van een eenheid voor de loonbelasting. Elke onderneming heeft dan een nummer die onderdeel is van het loonheffingennummer van het totale concern. Elk subnummer kan de werkkostenregeling toepassen op basis van de loonsom van het voorafgaande jaar. Als de forfaitaire ruimte bij een subnummer in een bepaald tijdvak wordt overschreden, kan de inhoudingsplichtige het overschot verrekenen met de onbenutte forfaitaire ruimte van een ander subnummer. Na afloop van het kalenderjaar moet op het niveau van de inhoudingsplichtige een herrekening plaatsvinden.

  Volgende artikel »

  Datum gepubliceerd: 26-12-2016 | Datum bijgewerkt: 16-08-2023 | Auteur:

  Deel 'Concernregeling: ondernemingen zijn één inhoudingsplichtige'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Concernregeling in de wkr: de verschuldigde belasting mag worden bepaald alsof alle gezamenlijk in concernverband opererende inhoudingsplichtigen één zijn.


  Over de auteur van 'Concernregeling: ondernemingen zijn één inhoudingsplichtige'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Alle informatie is gebaseerd op de kennis die ik heb verkregen uit een tweetal hbo- en een tweetal post hbo-studies. Daarnaast speelt de jarenlange ervaring bij een accountantskantoor en als financial controller in het bedrijfsleven een grote rol bij de link naar de praktijk.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet. Speciaal voor bezoekers van deze website heb ik de top 5 beste boekhoudprogramma's op een rij gezet en vergeleken.